slimxl.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Komora hiperbaryczna w terapii i regeneracji chorych tkanek
Zdrowie

Komora hiperbaryczna w terapii i regeneracji chorych tkanek

Komora hiperbaryczna to forma kap­suły, która jest szczel­nie zamknię­tym pomiesz­cze­niem do tera­pii hiper­ba­rycz­nej. Tera­pia w komo­rze wyko­rzy­stuje lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści tlenu. Podaje się go pod zwięk­szo­nym ciśnie­niem atmos­fe­rycz­nym. Zabieg pomaga w lecze­niu wielu cho­rób i dole­gli­wo­ści, które czę­sto mają prze­wle­kły charakter i uporczywe objawy.

Jak dzia­łają komory hiperbaryczne?

Hiper­ba­ria tle­nowa lub tlenoterapia hiperbaryczna to nazywa zabiegu w komo­rach hiper­ba­rycz­nych. Zabieg jest czę­ścią tera­pii i służy do lecze­nia róż­nych jed­no­stek cho­ro­bo­wych. Normalne warunki orga­ni­zmu czę­sto są nie­wy­star­cza­jące do dobrego ukrwie­nie ciała. W komo­rze tle­no­wej otrzy­mu­jemy rezul­tat prze­ni­ka­nia tlenu nawet do nie­ukr­wio­nych tka­nek. Zwięk­szony poziom tlenu można zaob­ser­wo­wać także w pły­nie mózgowo- rdze­nio­wym, lim­fie oraz krwi. Mini­malna war­tość ciśnie­nia w komo­rze to 1,4 ATA, ale prak­tycz­nie wyko­rzy­stuje się war­to­ści około 2,5 ATA. Taką war­tość ciśnie­nia zapew­nia więk­szość komór dostęp­nych na rynku.

Komory hiperbaryczne i ich podział

Komory jed­no­miej­scowe są prze­zna­czone dla jed­nej osoby. Sam zabieg prze­pro­wa­dzany jest w pozy­cji leżą­cej lub sto­ją­cej, ale bez uży­cia maski tlenowej. Komory wie­lo­miej­scowe są prze­zna­czone dla kilku osób jed­no­cze­śnie (np. rodzica z dzieckiem). Zabieg wyko­ny­wany jest w pozy­cji sie­dzą­cej za pomocą masek tle­no­wych. Prze­no­śne worki Gamowa to nadmu­chi­wane worki, które utrzy­mują wyso­kie ciśnie­nie. Sto­so­wane są przede wszyst­kim na dużych wyso­ko­ściach przy obrzęku płuc lub mózgu. Naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane są dwa pierw­sze rodzaje komór do zabie­gów.

Jak wygląda zabieg?

Zazwy­czaj trwa 45, 60 nawet do 90 minut. Jest podzie­lony na trzy cykle, które są prze­dzie­lone kil­ku­mi­nu­to­wymi prze­rwami. Pacjent przed wej­ściem do komory powi­nien się roze­brać do bie­li­zny. Opcjo­nal­nie może pozo­stać w spoden­kach i koszulce lub spe­cjalny stroju. Zaw­sze zdej­muje się wszel­kie przedmioty z ciała. Ma to słu­żyć bez­pie­czeń­stwu, a zara­zem wygo­dzie samego zabiegu. Po wej­ściu do komory zaczyna się zwięk­sza­nie ciśnie­nia do wła­ści­wej war­to­ści. A po jej osią­gnię­ciu utrzy­muje się ciśnie­nie już na sta­łym pozio­mie. Regu­larne zabiegi w komo­rze hiper­ba­rycz­nej pozwa­lają osią­gnąć prę­dzej widoczne rezul­taty. Zabieg jest nie­in­wa­zyjny i bez­pieczny, jeżeli speł­nimy wszyst­kie stan­dardy jego wyko­na­nia. Czas, ilość oraz wyso­kość war­to­ści ciśnie­nia jest dobie­rany indy­wi­du­al­nie każ­demu pacjen­towi. U nie­któ­rych pacjen­tów nie­raz może wystą­pić ryzyko skut­ków ubocz­nych. Czę­sto jest to zwią­zane ze złą dia­gnozą, ukrytą cho­robą lub z niską jako­ścią ofe­ro­wa­nych usług.

Jakie są wska­za­nia do zabiegu?

Zale­ce­nia odno­szą się do więk­szo­ści scho­rzeń i dole­gli­wo­ści prze­wle­kłych I nie­któ­rych cho­rób o ostrym prze­biegu. Zabiegi popra­wiają pro­cesy fizjologiczne całego orga­ni­zmu. Wpływa to korzyst­nie na zaha­mo­wa­nie pro­ce­sów sta­rze­nia oraz wspo­maga rege­ne­ra­cję tka­nek i komó­rek ciała. Cho­roby o ostrym prze­biegu, które kla­sy­fi­kują się do zabie­gów tle­no­wych: zatru­cie tlen­kiem węgla, urazy wie­lo­na­rzą­dowe, cho­roba dekom­pre­syjna, opa­rze­nia II i III stop­nia, cho­roba wyso­ko­ściowa, urazy mię­śniowo-szkie­le­towe, nie­do­krwie­nie tka­nek, zatory gazowe. Metoda ta znaj­duje także sze­ro­kie zasto­so­wa­nie także w kosme­to­lo­gii i medy­cy­nie este­tycz­nej. Nowo­cze­sna komora hiperbaryczna i odbywające się w niej zabiegi pozwolą cie­szyć się dobrym zdro­wiem i podwyż­szoną odpor­no­ścią.